N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 8: Doorstroming Peeleindseweg – West-Om

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten.

Toelichting op varianten locatie 8

Variant Toelichting
D1

Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x2 rijstroken met middenberm.  
Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde om in/uitritten te beperken en waardoor landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af gaat. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

D2

Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x2 rijstroken met middenberm.  
Snelfietspad langs noordzijde. Landbouwverkeer blijft op de hoofdrijbaan. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

D3 Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x1 rijstrook met middenberm. Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde om in/uitritten te beperken en waardoor landbouwverkeer van de hoofdrijbaan af gaat. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 
D4* Rijbaan wordt gewijzigd van een 1x2 rijbaan zonder middenberm naar 2x1 rijstrook met middenberm. Snelfietspad langs noordzijde. Parallelweg langs de zuidzijde tussen champignonkwekerij en kruising West-Om. Opheffen kruispunt Drie Ossensteeg / Derde Steeg. 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 8
Onderwerp Aspect D1 D2 D3 D4
Verkeer Bereikbaarheid  0 - 0 0
Verkeers-veiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  +++ + +++ ++
Bodem  Bodemlocaties  + + + +
  Wegbermen - - - -
Grondwater Grondwaterkwaliteit - - - -
  Oppervlaktewater-kwaliteit - - - -
Natuur Natuurnetwerk Brabant (NNB)* --- --- --- ---
  Ruimtebeslag --- --- --- ---
  Barrièrewerking - - - -
  Bossen en beplantingen* --- --- --- ---
Landschap Effect op de landschaps-karakteristieken  --- -- --- --
  Effect op de landschaps-elementen  --- -- --- --
Cultuurhistorie  Effect op de cultuurhistorische waarden   --- -- --- --
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden  -- -- -- --
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha) + + + +
  Landbouw -- -- -- --
  Recreatie 0 -- 0 --
Duurzaamheid Duurzaamheid + (9,3) + (9,2) + (15,8) ++ (18,3)

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen