N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 5B: Veiligheid koude oversteek Eeuwsel

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten.

Toelichting op varianten locatie 5B

Variant Toelichting
H1 Opheffen koude oversteek Eeuwsel en nieuw fietstracé nabij Eeuwsel realiseren. 
H2

Omvormen koude oversteek Eeuwsel tot ongelijkvloerse kruising  
(rechte fietstunnel, N272 max. 1,0 meter verhoogd) 

H2+

Optimalisatie van variant H2. Omvormen koude oversteek tot ongelijkvloerse kruising  
(rechte fietstunnel, N272 max. 0,4 meter verhoogd), verleggen Paashoefsedijk.  

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 5B

Onderwerp Aspect H1 H2 H2+
Verkeer Bereikbaarheid - 0 0
Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  ++ +++ +++
Bodem Wegbermen - 0 0
Grondwater Grondkwaterkwaliteit - 0 0
Oppervlaktewater Oppervlaktewater-stelsel  0 - -
  Oppervlaktewater-kwaliteit  - - -
Natuur Ruimtebeslag  --- --- ---
  Bossen en beplantingen*  0 --- ---
Landschap  Effect op de landschaps-karakteristieken  0 --- ---
  Effect op de landschaps-elementen  0 --- ---
Cultuurhistorie Effect op de cultuurhistorische waarden 0 - -
Aardkunde Effect op de aardkundige waarden - 0 0
Archeologie  Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden -- --- ---
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha) 0 - -
  Geluidsbelaste woningen en overige geluidsgevoelige objecten > 50 dB 0 - -
  Landbouw  - - -
  Recreatie - 0 0
Duurzaamheid Duurzaamheid + (12,3) + (10,4) ++ (14,9)

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen