N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 4: Veiligheid rotonde Oudestraat

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten.

Toelichting op varianten locatie 4

Variant Toelichting
F1

Reconstructie rotonde tot rotonde bubeko met vrijliggend eenzijdig fietspad (tweerichtingen) 
Opheffen koude oversteek Groenendaal. 

F2

Reconstructie rotonde tot rotonde bubeko met vrijliggend fietspad (tweerichtingen), aanpassing toegang tankstation 
Opheffen koude oversteek Groenendaal. 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 4

Onderwerp Aspect F1 F2
Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  + ++
Bodem  Wegbermen  0 -
Grondwater  Grondwaterkwaliteit - -
Oppervlaktewater  Oppervlaktewater-kwaliteit  - -
Natuur Ruimtebeslag --- ---
  Bossen en beplantingen* --- ---
Landschap Effect op de landschaps-elementen  -- --
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden - --
Geluid Geluidsbelaste woningen en overige geluidsgevoelige objecten > 50 dB  + +
  Landbouw - -
Duurzaamheid Duurzaamheid  + (7,6) ++ (8,2)

 

* Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel. 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen