N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel Locatie 3: Wachttijden rotonde West-Om

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten. 

Toelichting op varianten locatie 3

Variant Toelichting
E1 Reconstructie rotonde tot 3-taks turborotonde, fietsoversteek en aansluiting Broekstraat vervalt. 
E2 Reconstructie rotonde tot kruispunt met verkeerslichten, fietsoversteek en aansluiting Broekstraat vervalt. 
E3 Reconstructie rotonde tot 4-taks turborotonde (inclusief aansluiting Broekstraat), fietsoversteek wordt fietstunnel. 
E4 Reconstructie rotonde tot een kruispunt met verkeerslichten, inclusief aansluiting Broekstraat en fietsoversteek 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 3

Onderwerp Aspect E1 E2 E3 E4
Verkeer  Bereikbaarheid +++ ++ ++ ++
Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  ++ 0 + -
Bodem Bodemlocaties + + + +
Grondwater Grondwaterkwaliteit - - - -
Oppervlaktewater Oppervlaktewater-kwaliteit - - - -
  Waterberging - - - -
Natuur Ruimtebeslag  --- --- --- ---
  Barrièrewerking - - - -
  Bossen en beplantingen*  --- --- --- ---
Landschap Effect op de landschaps-karakteristieken  0 0 -- -
  Effect op de landschaps-elementen  -- -- -- --
Cultuurhistorie  Effect op de cultuurhistorische waarden   0 0 - 0
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtings-waarden   - - --- --
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal      > 50 dB (ha)  ++ + ++ +
  Landbouw  -- -- -- --
  Recreatie - - 0 0
Duurzaamheid Duurzaamheid ++ (22,0) + (16,2) + (10,1) + (13,3)

 

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen