N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel locatie 2: Wachttijden kruispunt Bosscheweg

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten.

Toelichting op varianten locatie 2

Variant Toelichting
B1

Bosscheweg afsluiten voor gemotoriseerd verkeer, waardoor kruispunt oostzijde kan worden opgeheven. Verkeer gaat dan deels via de kern van Beek en Donk en deels via de N279.  

Nieuwe fietsbrug over kanaal t.b.v. snelfietspad (in 2-richtingen) langs noordzijde tracé.

B2 Kruispunt Bosscheweg verschuiven in NO-richting in de aangrenzende akker, waardoor meer opstelruimte tussen brug en kruispunt ontstaat. Nieuwe fietsbrug over kanaal t.b.v. snelfietspad (in 2-richtingen) langs noordzijde tracé N615. 
B2A Optimalisatie van variant B2 om het ruimtebeslag te beperken. De optimalisatie wordt bereikt door de Bosscheweg dichter tegen het kanaal / oorspronkelijk tracé aan te leggen. De locatie van het kruispunt zelf is gelijk aan variant B2. 
B4 De Bosscheweg onaantrekkelijk maken door het toepassen van bv snelheidsremmende voorzieningen en afslagverboden.  Nieuwe fietsbrug over kanaal t.b.v. snelfietspad (in 2-richtingen) langs noordzijde tracé N615. 

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 2

Onderwerp Aspect B1 B2 B2A B4
Verkeer Bereikbaarheid 0 + + 0
Verkeersveiligheid Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken  + + + 0
Bodem Bodemlocaties +++ +++ +++ +++
Grondwater Grondwaterkwaliteit  0 - - 0
Oppervlaktewater Oppervlaktewaterkwaliteit  0 - - 0
Natuur  Oppervlakteverlies* --- --- --- ---
  Barrièrewerking 0 - - 0
  Verstoring 0 - - 0
  Ruimtebeslag --- --- --- ---
  Barrièrewerking  0 -- -- 0
  Verstoring 0 -- -- 0
  Bossen en beplantingen --- --- --- ---
Landschap Effect op landschapskarakteristieken  0 --- --- 0
  Effect op landschapselementen  0 -- -- 0
Cultuurhistorie Effect op de cultuurhistorische waarden   0 -- -- 0
Archeologie Effect op de bekende waarden en hoge verwachtingswaarden   -- --- --- --
Geluid Geluidsbelast oppervlak totaal > 50 dB (ha)  - -- -- -
  Geluidsbelaste woningen en overige geluidsgevoelige objecten > 50 dB  -- - - --
  Landbouw - -- -- -
Duurzaamheid Duurzaamheid  ++ (13,2)  + (7,9) + (9,7) + (10,8)

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen