N272 Beek en Donk - Gemert

Effectentabel locatie 1: Regionale functie N615

In de onderstaande tabellen vindt u informatie over de onderzochte varianten en de verschillende effecten. 

 

Toelichting op varianten locatie 1

Variant Toelichting
A

Aanpassen wegprofiel. Komgrens verlegging. Snelheid buiten de kom verhoogd van 60 naar 80 km/uur. Het westelijke deel, binnen de bebouwde kom, 50 km/uur.

Realisatie snelfietspad (in 2-richtingen) langs noordzijde. Parallelstructuur middels fietsstraat op noordoostelijke deel bij woningen om daarmee de in- en uitritten op de hoofdrijbaan op dit deel te beperken. Aansluiting N615-Broekkantsestraat vervangen door een enkelstrooks rotonde. De fietsstraat wordt aangesloten op de Broekkantsestraat.

Realiseren van parallelstructuur buiten de bebouwde kom aan de zuidzijde van de N615.
A4

Aanpassing tracé tot de nieuwe rotonde Broekkantsestraat overeenkomstig variant A.

Ten oosten van rotonde ontsluit de zuidelijke parallelweg de woningen via de achterzijde. Het profiel van de fietsstraat en de N615 kan dan max. 3 m in zuidelijke richting verschuiven.
A5

Aanpassen wegprofiel i.c.m. komgrens verlegging. Het westelijke deel van de N615 komt hierbij binnen de bebouwde kom te liggen. Buiten de kom wordt snelheid verhoogd van 60 naar 80 km/uur.

Deze variant heeft alleen een parallelstructuur aan de noordzijde. Het betreft een snelfietspad (in 2-richtingen) langs de noordzijde. Bestaande uit een fietsstraat op het noordoostelijke deel bij woningen om daarmee de in- en uitritten op de hoofdrijbaan op dit deel te beperken. De aansluiting N615-Broekkantsestraat wordt vervangen door voorrangskruispunt met middenberm. De fietsstraat wordt aangesloten op de Broekkantsestraat. Ten westen van de komgrens wordt een ‘komremmer’ gerealiseerd. Aan de zuidzijde blijft het huidige fietspad intact. Dit geldt ook voor alle kavelaansluitingen direct op de hoofdrijbaan. Wel wordt de Loopweg afgesloten.

 

Beoordelingsschaal effecten

Effectscore

Toelichting

+++

Zeer positief ten opzichte van de referentiesituatie

++

Positief ten opzichte van de referentiesituatie

+

Licht positief ten opzichte van de referentiesituatie

0

Vergelijkbare effecten met de referentiesituatie

-

Licht negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- -

Negatief ten opzichte van de referentiesituatie

- - -

Zeer negatief ten opzichte van de referentiesituatie

 

Effectentabel locatie 1

Onderwerp*

Aspect

A

A4

A5

Verkeer

Bereikbaarheid

0

0

+

Verkeersveiligheid

Verkeersveiligheid kruispunten en wegvakken

++

+++

+

Bodem

Bodemlocaties

++

++

++

Grondwater

Grondwaterkwaliteit

-

-

-

Oppervlaktewater

Oppervlaktewaterkwaliteit

-

-

-

Natuur

Oppervlakteverlies*

- - -

- - -

- - -

 

Ruimtebeslag

- - -

- - -

- - -

 

Barrièrewerking

0

- -

0

 

Bossen en beplantingen

- - -

- - -

- - -

Landschap

Effect op landschapskarakteristieken

- -

- - -

-

  Effect op landschapselementen - -  - -   - 

Cultuurhistorie

Effect op de cultuurhistorische waarden

-

-

-

Archeologie

Effect op de bekende waarden en hoge verwachtingswaarden

- -

- -

- -

Geluid

Geluidsbelast oppervlak totaal > 50 dB (ha)

- -

- -

-

 

Geluidsbelaste woningen en overige geluidsgevoelige objecten > 50 dB

- -

- -

-

Diverse

Wonen

-

-

0

 

Werken

-

-

-

 

Landbouw

-

-

-

Duurzaamheid

Duurzaamheid

+

(8,9)

+

(6,0)

++

(9,7)

*Aspecten die bij alle varianten geen effect hebben, zijn niet opgenomen in de tabel.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen