N272-N615: Beek en Donk - Gemert

Veelgestelde vragen

In de directe omgeving van Gemert gebeurt veel op het gebied van mobiliteit. Positieve ontwikkelingen, die tot gevolg hebben dat er meer verkeer gebruik zal maken van de N272. Ook staat het verkeer vaak stil op de N615 tussen de aansluiting op de N279 en de Oranjelaan in Beek en Donk. Daarom onderzoekt de provincie Noord-Brabant hoe het verkeer zich de komende 20 tot 30 jaar gaat ontwikkelen, welke gevolgen dit kan hebben voor de deze wegen en welke verbetermaatregelen eventueel genomen moeten worden.

Het is op dit moment niet duidelijk wanneer het project in uitvoering gaat. Eerst moet de provincie besluiten om (delen van) het Voorkeursalternatief wel of niet uit te voeren. Daarover kunt u nu meedenken.

Het is op dit moment onbekend of en wanneer de maatregelen worden uitgevoerd. Eerst moet de provincie besluiten om (delen van) het Voorkeursalternatief wel of niet uit te voeren. Dit is onder andere afhankelijk van alle plannen die er in Noord-Brabant zijn en het beschikbare budget. 

De planning vindt u op deze pagina: Planning

U kon tot en met 29 maart reageren op het voorlopig Voorkeursalternatief door te reageren op de stellingen en plannen op deze website. Bij de keuze voor het definitieve Voorkeursalternatief door gemeenten en de provincie spelen namelijk naast de feiten uit het onderzoek ook reacties van inwoners mee. De reacties worden meegenomen in de afweging, dit betekent niet dat alle reacties ook worden overgenomen. Dit is altijd een afweging van alle belangen.

De uiteindelijke beslissing over het definitieve Voorkeursalternatief ligt bij de provincie en de gemeente Gemert-Bakel en gemeente Laarbeek. De provincie besluit vervolgens om (delen van) het Voorkeursalternatief wel of niet uit te voeren. Bij deze keuze spelen naast de feiten uit het onderzoek ook reacties van inwoners mee.

Het openen en sluiten van de Beekse Brug blijft een knelpunt voor de doorstroming van het verkeer op de route Beek en Donk – N279. Nadat in 2015 bleek dat er onvoldoende draagvlak was in de regio voor ‘De Ruit’ rond Eindhoven, zijn er alternatieve plannen bedacht voor het verkeer in de regio. Dit onder de naam ‘Bereikbaarheidsagenda regio Zuidoost Brabant’.

Regionaal is afgesproken dat verkeer zo veel mogelijk rijdt via de ‘Robuuste randen’. Dit zijn de N279, A76, A2/N2 en A50. Daarnaast zijn er zogenaamde ‘inprikkers’ aangewezen die er voor moeten zorgen dat verkeer zo snel mogelijk naar de Robuuste randen rijdt. Voor verkeer dat hiervoor te ver moet omrijden zijn er zogenaamde Bundelroutes benoemd. Verkeer waarvoor de Robuuste randen geen goed alternatief is, worden via deze routes gebundeld. Deze Bundelroutes zijn ook bedoeld voor verkeer dat nu door het buitengebied sluipt.

De vijf Bundelrouteprojecten, waaronder dus ook het project N272/N615, hebben als doel maatregelen te nemen die ervoor zorgen dat verkeer niet meer door buitengebied rijdt. Maar het is beslist niet de bedoeling dat er extra verkeer uit de regio wordt aangetrokken, waarvoor de Robuuste randen bedoeld zijn.

De maatregelen in de Bundelroute projecten mogen dus niet zoveel tijdwinst opleveren, waardoor het alsnog aantrekkelijker wordt om de Bundelroutes te nemen in plaats van de Robuuste Randen. Dat heeft gevolgen voor leefbaarheid in dit gebied. Een compleet nieuwe en bredere brug of een tunnel zorgen er naar verwachting voor dat dit wél het geval is. Waardoor bijvoorbeeld de problemen in/rond Nuenen toenemen. Om die reden heeft het bestuurlijk overleg in de regio er voor gekozen om niet uit te gaan van een nieuwe brug of tunnel.

Een koude oversteek is een kruispunt waarbij je de N272 mag oversteken, maar niet mag op- en afrijden.

Op een snelfietsroute krijgen fietsers zo veel mogelijk voorrang en ondervinden ze weinig hinder van ander verkeer of obstakels. Het is een breed, comfortabel pad waar alle fietsers, van bakfiets tot e-bike, gebruik van kunnen maken.

Bij het maken van het ontwerp worden meerdere alternatieven bekeken en gewogen. Het Voorkeursalternatief is de ontwerpvariant die na alle afwegingen het best uit de bus komt. Deze variant heeft de voorkeur van het projectteam en wordt na overleg binnen de provincie verder uitgewerkt. Indien nodig kan het betekenen dat er een bestemmingsplanprocedure moet worden doorlopen. 

U kunt een samenvatting van het voorkeursalternatief hier lezen. 

In maart 2021 hebben we een oplossing gepresenteerd om ruimte te maken voor links afslaand verkeer richting de Bosscheweg. Dit door de aansluiting richting het oosten te verschuiven.  Deze oplossing blijkt na aanvullend onderzoek niet realiseerbaar. De aansluiting zou lopen over een perceel van Buitenplaats Eykenlust dat is aangemerkt als ‘Rijksbescherming binnen het kader van de Monumentenwet’. Buitenplaats Eykenlust is van algemeen cultuur-, architectuur- en tuinhistorisch belang. Dit vanwege de ouderdom, de oorsprong als middeleeuws kasteelcomplex en de bewoningsgeschiedenis. Een bestemmingsplanwijziging die de historische aanleg van het landgoed aantast zal worden afgekeurd. De conclusie is dat de verschoven aansluiting Bosscheweg niet kan doorgaan.

De provincie Noord-Brabant kiest nu voor de variant waarbij de Bosscheweg wordt afgesloten van de Gemertseweg. Wij voelen ons daarbij gesteund door de uitkomst op de stelling die we hebben voorgelegd, waarbij 82% van de stemmers hebben aangegeven voorstander te zijn van afsluiting van deze weg. Voor deze afsluiting zijn waarschijnlijk wel aanvullende maatregelen nodig om de gevolgen voor de Brandstraat en Koppelstraat in Beek en Donk te verzwakken.

Veel mensen, waaronder direct aanwonenden, dringen aan op het behoud van de maximale snelheid van 60 km/uur op de Gemertseweg. De Gemertseweg is echter een gebiedsontsluitingsweg, waarvoor de richtlijn van 80km/uur is voorgeschreven. 

In de nieuwe situatie wordt de komgrens in oostelijke richting verschoven. Dit ten behoeve van de aansluiting op de Biezenweg. De Loopweg zal in deze situatie niet meer aansluiten op de Gemertseweg. Bij de komgrens worden komremmers geplaatst, om de snelheid van het verkeer te verlagen. 

Wij denken van niet. Maar we gaan de situatie goed in de gaten houden. Mocht blijken dat de Broekstraat als sluiproute wordt gebruikt, kunnen alsnog aanvullende maatregelen worden genomen. Dit om het gebruik van de Broekstraat door niet-bestemmingsverkeer te ontmoedigen.

 

Op de stelling of u de ronde Oudestraat onveilig vindt voor fietsers, geeft 82% van de stemmers aan het hiermee eens te zijn. De huidige rotonde Oudestraat is het enige wegvak van de N272 bij de kern Gemert dat binnen de bebouwde kom ligt, met een maximum snelheid van 50 km/uur. De rotonde is uitgevoerd met fietsstroken op de rotonde. Zowel de overgang van buiten naar binnen de kom, als de aanwezigheid van fietsers leiden hier tot onverwachte situaties. De verkeerssituatie is daarbij extra complex door het tankstation in de zuidoosthoek van de rotonde met een in/uitrit aan de N272.

Volgens landelijke richtlijnen krijgen fietsers op een rotonde die buiten de bebouwde kom ligt geen voorrang meer. Zoals we ook zien bij de overige rotondes op de N615. Door de voorrangssituatie op deze rotonde hetzelfde te maken als op de andere rotondes, draagt dat bij aan de aan de veiligheid. 

De meningen over afsluiting van Groenendaal zijn verdeeld: de helft vindt deze oversteek onveilig, de helft niet. Uit uw opmerkingen blijkt verder dat dit een onmisbare verbinding is voor langzaam verkeer tussen Gemert en de Broekstraat. Uw suggesties om deze oversteek te behouden en ter plaatste de snelheid op de N615 terug te brengen, middengeleiders aan te brengen en/of verkeerslichten te plaatsen nemen wij niet over. Met de nieuwe fiets/voetgangersbrug bij de rotonde West-Om (oude tracé Broekstraat) denken wij een goed en veiliger alternatief te bieden.

Contact

Voor vragen kunt u contact opnemen met omgevingsmanager Sabine van den Broek via N272@brabant.nl

 

 

 

Cookie-instellingen
Cookie-instellingen sluiten

Cookie-instellingen

Deze website maakt gebruik van cookies. Lees meer over cookies in onze cookieverklaring.


Deze cookies verzamelen nooit persoonsgegevens en zijn noodzakelijk voor het functioneren van de website.

Deze cookies verzamelen gegevens zodat we inzicht krijgen in het gebruik en deze website verder kunnen verbeteren.

Deze cookies zijn van aanbieders van externe content op deze website. Denk aan film, marketing- en/of tracking cookies.